top of page
Gradient

אודות

על"ה - העמותה למען האזרח הוותיק בקריית-אונו או בשמה הקודם: האגודה למען הקשיש, קמה באפריל 1984 במטרה לפתח שירותים הנותנים מענה מקיף לצרכי הגמלאים בכל מצב בריאותי. העמותה נותנת שירות לכ- 3,000 איש בקהילה.​​ לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות ואישור 46 לצורך קבלת תרומות.

השירותים שלנו

  • מרכז יום משולב

  • טיפול ביתי וסיעודי

  • מועדון חברתי

  • מכללת גמלאים

  • מרכז ייעוץ מקצועי

מטרות העמותה

  • קידום האינטרסים המשותפים, המיוחדים של האוכלוסייה המבוגרת בקריית אונו. 

  • קידום השירותים לרווחת הגמלאי בכל גיל, בהתאם למצב הגופני, הבריאותי והתפקודי. 

  • יצירת הזדמנות לגמלאי לקחת חלק אקטיבי בעיצוב אורח החיים בקהילה אליה הוא משתייך.

  • יצירת אפשרות לכל אחד לתרום מיכולתו למסגרת הקהילתית, יצירת קשרים דו-סטריים בין מערכת השירותים לבין מקבלי השירות, ורצף של מעורבות: הגמלאים כצרכנים, הגמלאים כמתנדבים למען הגמלאים, כמתנדבים למען הכלל (קבוצות בצבא, במד"א ועוד), כמפעילי תכניות וכמקבלי החלטות. 

bottom of page