ALE - the Organization for the Senior Citizen in Kiryat Ono        
עברית  |  English  |  
 

 
ת ק נ ו ן
מיום  25.10.15
 
שינוי התקנון ושינוי מטרותיו אושרו ביום 27.12.15 ע"י רשם העמותות שבמשרד המשפטים


 
על"ה – העמותה למען האזרח הוותיק בקרית אונו 
 
ע"ר 580046613
 
כתובת: ש"י עגנון 13 קרית אונו מיקוד 5560757
 
טל: 03-5353094        פקס:   03-5355603             דוא"ל: office@ale.org.il
 
אתר העמותה: w.w.w.ale.org.il
 


 
מפתח העניינים
 
 
1.    שם העמותה 

2.    חזון ומטרות העמותה 
       2.1    חזון העמותה 
       2.2    מטרות העמותה 
       2.3    דרכי בצוע המטרות  

3.    הישות המשפטית של העמותה
        
4.    חברות בעמותה
               
5.    מוסדות העמותה                   
       5.1    כללי   
       5.2    האסיפה הכללית
       5.3    יו"ר העמותה
       5.4    ועד המנהל של העמותה
       5.5    מנכ"ל          
       5.6    מערך ביקורת בעמותה
       5.7    רואה חשבון    
       5.8    מערך כספים בעמותה   
       5.9    בחירות למוסדות העמותה שלא במסגרת אסיפה כללית 

6.    פירוק העמותה           


 
1.    שם העמותה :  על"ה - העמותה למען האזרח הוותיק בקרית אונו (ע"ר).
       ע"ר 580046613
       כתובת העמותה: רח' ש"י עגנון 13 קרית אונו
 

2.    חזון ומטרות העמותה

       2.1    חזון העמותה 
               העמותה תפעל לשיפור איכות החיים בגיל השלישי. פעילותה תעשה במקצועיות, ביעילות ובשקיפות ועל
               פי אמות מידה מתקדמות, כדי להבטיח איכות חיים גבוהה של האזרחים הוותיקים בקריית אונו והסביבה                  בכל מצב פיזי ותפקודי.

       2.2    מטרות העמותה
               2.2.1    קידום האינטרסים המשותפים, המיוחדים של האזרחים הוותיקים בקרית אונו והסביבה.
               2.2.2    ארגון מפעלי סיוע ורווחה לנזקקים מקרב האזרחים הוותיקים.
               2.2.3    קיום פעילות בקרב המוסדות ברחבי המדינה למען האזרחים הוותיקים.
               2.2.4    סיוע בשמירה על תפקוד פיזי ומצב נפשי בקרב האזרחים הוותיקים בקרית אונו והסביבה בהתאם
                          למצבם התפקודי.
               2.2.5    קידום עזרה בכל הדרכים והאמצעים שעומדים לרשות העמותה, לקיום דיור ותנאי מחייה נאותים
                          לאזרחים הוותיקים.
               2.2.6    סיוע בקליטת עולים קשישים מכל הארצות בקריית אונו.
               2.2.7    ארגון וטיפוח פעילות תרבותית, חברתית, בידורית, אומנותית והעשרה בקרב ולמען האזרחים
                          הוותיקים.
               2.2.8    ארגון קבוצות מתנדבים, לרבות מתנדבי הגיל השלישי, שתעזורנה לאזרחים הוותיקים בדרכים                               שונות.
               2.2.9    לקדם ולטפח עריכת סקרים הקשורים בצרכיו של האזרח הוותיק.
             2.2.10    פיתוח התודעה הציבורית לצורכי האזרח הוותיק.
             2.2.11    קידום שיתוף פעולה בין הגורמים והמוסדות השונים המטפלים בענייני האזרח הוותיק.
             2.2.12    הקמה ומתן שירותים חיוניים ואחרים החסרים לאזרח הוותיק.
             2.2.13    הקמה ומתן שירותי טיפול ביתי לאזרחים וותיקים.
             2.2.14    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, תהיינה לעמותה כל הסמכויות הדרושות לשם קידום מטרותיה. 

 
       2.3    דרכי ביצוע המטרות
                
לשם השגת מטרותיה תהיה העמותה רשאית לעשות את הפעולות הבאות: 
               2.3.1    ליזום, לגייס ולקבל הקצבות כספיות מגופים ציבוריים, עירוניים, ממשלתיים, כלכליים ואחרים
                          לקידום 
מטרות העמותה.    
               2.3.2    ליזום הקמת מסגרות שונות לרווחת האזרחים הוותיקים.
               2.3.3    להביא לידיעת הצבור הרחב את פעילויות העמותה, על מנת להרחיב ולגוון את פעילותה בקרב
                          האזרחים וותיקים בקרית אונו והסביבה.
               2.3.4    לעמוד בקשר הדוק ומתמיד עם המוסדות העירוניים, הממשלתיים והאחרים במטרה לסייע להם
                          בכל פעולותיהם לרווחת האזרחים הוותיקים.
               2.3.5    לדאוג לקבלת יעוץ כלכלי פיסקאלי ומשפטי, לקידום מטרות העמותה.
               2.3.6    ליצור ולקיים שיתופי פעולה עם מוסדות ציבוריים ופרטיים, אגודות וארגונים, העוסקים בתחומי
                          זקנה ושירותים קהילתיים למען האזרחים הוותיקים.
               2.3.7    ליזום, להקים, לנהל ולהפעיל מוסדות למען האזרחים הוותיקים בקרית אונו והסביבה.
               2.3.8    לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות, מגביות, הלוואות וכן לארגן פעולות
                          תרבותיות, חברתיות ואחרות שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה.
               2.3.9    לפתוח ולנהל חשבונות בנק, לנהל ולהחזיק בנכסי דניידי ודלא ניידי אשר עשוי להיות בהם עניין
                          לקידום מטרות העמותה.
             2.3.10    להשקיע את כספי העמותה וקרנותיה ולנהוג ברכושה בדרך אשר תשמש להשגת מטרות                                       העמותה.
             2.3.11    לפעול בשיתוף עם איגודים וארגונים שונים העוסקים בביצוע המטרות הנ"ל.
             2.3.12    לעשות כל דבר שהעמותה תמצא לנכון ושיש בו כדי לאפשר לה את הגשמת כל
                          מטרה 
ממטרותיה.
 
3.     הישות המשפטית של העמותה 
 
        העמותה היא ישות משפטית והיא רשאית להתקשר בחוזים מכל סוג שהוא, לחתום על שטרות, ערבויות וכל
        התחייבויות שהן, להעסיק עובדים ולשלם משכורותיהם ולעשות כל פעולה אשר ניתן לעשותה ע"י ישות
        משפטית.

4.     חברות בעמותה 

        4.1    חבר עמותה הוא כל מי שיקבע על ידי הוועד, כזכאי להתקבל כחבר בעמותה ואכן התקבל בפועל
                 לעמותה.
       
        4.2    הרוצה להתקבל כחבר יפנה בכתב לוועד המנהל של העמותה בבקשת קבלה בהתאם לנוסח הבא:
                 "אני (שם, מס' ת"ז, תאריך לידה, מען וטלפון)  מבקש להיות חבר בעמותת על"ה קרית אונו. מטרות
                 העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות
                 האסיפה הכללית של העמותה. חתימת המועמד, תאריך הבקשה". ועד המנהל של העמותה ידון                            בבקשת הקבלה ויקבל החלטה להמליץ / או לא להמליץ בפני האסיפה הכללית של העמותה לקבל
                 חבר חדש. האסיפה הכללית תאשר את הצטרפותם של החברים החדשים בהתאם להמלצת הוועד
                 המנהל של העמותה.
 
        4.4    לכל חבר בעמותה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. חברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת
                 להעברה ואינה עוברת בירושה.

        4.5    היה ואושרה חברותו בעמותה של תאגיד משפטי, יהא רשאי אותו תאגיד לשלוח נציג שיהיה מעל לגיל
                 18.

        4.6    החברות בעמותה מושתתת על עקרון ההתנדבות.

        4.7    ועד העמותה רשאי להחליט על חובת תשלום דמי חבר.  ובאם  תתקבל ההחלטה, יהיה חבר עמותה
                 חייב בתשלום דמי החבר ששיעורם יקבע ע"י ועד העמותה. ועד העמותה רשאי במקרים חריגים לפטור
                 מתשלום דמי חבר.

        4.8    אין החבר אחראי אחריות אישית בעד פעילות העמותה והתחייבויותיה, אלא אם פעל שלא כדין תוך
                 חריגה בוטה מסמכותו שנעשתה שלא בתום לב.

        4.9    העמותה תנהל פנקס חברים בו יירשם כל חבר ופרטיו האישיים, תאריך תחילת חברותו ותאריך
                 הפסקתה / פקיעתה.

      4.10    ועד המנהל של  העמותה רשאי מפעם לפעם להעניק תואר של עמית כבוד לכל אחד כפי שימצא
                 לנכון. עמית כבוד יוזמן להשתתף באסיפה הכללית ובאירועים שמקיימת העמותה, הוא לא ייחשב
                 כחבר עמותה.
 
      4.11    הפסקת חברות בעמותה.
                 4.11.1    האסיפה הכללית תהא רשאית להחליט על הפסקת חברותו של חבר בעמותה על סמך אחד                    הנימוקים הבאים: פעולות בניגוד לתקנון העמותה, מעילה באמון, עשיית פעולות החותרות תחת קיומה                    של העמותה או המכשילות את פעולותיה, אי תשלום דמי חבר, במידה והוועד המנהל החליט על חובת
                 תשלום, וכן אי קיום החלטות שהוועד הגדירן מראש כהחלטות שאי קיומן מהווה עילה להוצאת חבר.
                 
4.11.2    הוצאת חבר כאמור תעשה ע"י החלטת האסיפה הכללית בה יתמכו רוב חברי האסיפה.                                         חברותו של החבר בעמותה תושעה עם הינתן החלטת האסיפה ותסתיים בתום 14 יום                                           מהינתנה. חבר שהאסיפה החליטה על הפסקת חברותו, יהא רשאי להגיש בתוך 14 יום, ערעור                               על החלטת האסיפה ולהביא הנושא להכרעה נוספת של האסיפה הכללית. במידה והאסיפה                                 תחליט ברוב של שני שליש ממספר החברים הנוכחים בהצבעה והזכאים להצביע לאשר את                                 החלטת האסיפה - תהיה החלטה זו סופית. בתקופה שבין החלטת האסיפה על הוצאת חבר                                 ועד ההחלטה בערעור, אם יוגש, יראו את חברות החבר כמושעית.
                 4.11.3    לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע
                              טענותיו בפני ועד העמותה.

      
4.12    פקיעת חברות בעמותה. חברות בעמותה פוקעת בכל אחד מהמקרים הבאים : במות חבר.
 
      4.13    אם החבר הוא תאגיד וניתן נגדו צו כינוס נכסים, או שהתפרק מרצון או עפ"י בקשת אחר.
 
      4.14    עם משלוח הודעה בכתב ע"י החבר לעמותה על פרישתו מן העמותה. פרישתו של החבר במקרה כזה
                 תכנס לתוקף כעבור שבוע ימים מיום קבלת מכתב ההודעה.
 
      4.15    כאשר ניטל מהחבר כושר השיפוט ו/או כאשר מצבו הפיסי אינו מאפשר לחבר להשתתף בקביעות
                 בפעילות העמותה ומצב זה אינו הפיך, וזאת בהסתמך על פס"ד שיפוטי ו/או על חו"ד רפואית מוסמכת.

 
5.    מוסדות העמותה 

       5.1     כללי
                 5.1.1    מוסדות העמותה יהיו: האסיפה הכללית, יו"ר העמותה, ועד מנהל העמותה, וועדת הביקורת
                            ומבקר פנים. 
                 5.1.2    האסיפה הכללית תהא מוסמכת, אם תמצא זאת לנכון, למנות נשיא כבוד לעמותה. נשיא כבוד
                            יהיה חבר עמותה וייצג את העמותה באירועים מיוחדים בתיאום ולבקשת יו"ר העמותה.
 
        5.2    האסיפה הכללית
                5.2.1    האסיפה הכללית היא אסיפת החברים בעמותה בעלי זכות ההצבעה ובה נבחרים יו"ר העמותה,
                           חברי הוועד המנהל, וועדת הביקורת ורו"ח העמותה.
                5.2.2    האסיפה שהיא הגוף הריבון, תתווה את קווי הפעולה הכלליים של העמותה, ותחליט בשאלות
                           עקרוניות וכן בכל נושא שתמצא לנכון.
                5.2.3    האסיפה תדון בדינים וחשבונות על פעולות העמותה, ובממצאי ועדת הביקורת.
                5.2.4    האסיפה הכללית תהא רשאית להעביר מתפקידם מי מחברי הוועד, בהחלטה שתתקבל ברוב
                           של הנוכחים הזכאים להצביע באסיפה, וזאת לאחר שניתן לחבר הועד שבו מדובר להשמיע את
                           דברו.
                5.2.5    האסיפה הכללית תהא רשאית לשנות תקנון זה כפי שתמצא לנכון ברוב של שני שליש הנוכחים
                           הזכאים להצביע באסיפה. 
                5.2.6    כינוס אסיפה כללית:
             5.2.6.1    אסיפה כללית מן המניין תכונס לפחות אחת לשנה.
             5.2.6.2    אספות כלליות שלא מן המניין תכונסנה במקרים הבאים:
          5.2.6.2.1    כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי 7 מחברי ועד המנהל.
          5.2.6.2.2    כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי ועדת הביקורת.
          5.2.6.2.3    כינוס האסיפה התבקש בכתב על ידי עשירית מכלל חברי העמותה.
          5.2.6.2.4    יו"ר העמותה החליט על כינוס האסיפה.
               5.2.7    אל האסיפה הכללית, הרגילה או המיוחדת, יוזמנו כל חברי העמותה על ידי מכתבים בדואר רגיל
                          / דוא"ל חתומים ע"י יו"ר העמותה, ועל ידי פרסום ההזמנה באתר האינטרנט של העמותה.
                          ההזמנות תשלחנה לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ויצוין בהן יום, שעה, מקום וסדר יום
                          לאסיפה. 
               5.2.8    האסיפה הכללית תנוהל על ידי יו"ר האסיפה אשר ייבחר ע"י האסיפה הכללית.
               5.2.9    אסיפה כללית תהא חוקית אם נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, ואם השתתפו בה לא
                          פחות מרבע מהמספר הכללי של החברים הזכאים להצביע באסיפה זו.
             5.2.10    אם במועד הקבוע לא יהיה מספר משתתפים במספר הדרוש כאמור לעיל תתקיים האסיפה
                          באותו יום ובאותו מקום, חצי שעה לאחר המועד הנקבע, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
                          לעניין זה משתתף באסיפה הינו חבר בעל זכות להצביע באסיפה, אשר הופיע ונרשם בפתח
                          הישיבה, בעצמו.
             5.2.11    ההצבעה באסיפה תהיה באמצעות פתקי הצבעה ו/או הרמת יד אלא אם האסיפה תחליט אחרת.
                          ההחלטות תתקבלנה, כל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה, ברוב קולות המצביעים, פרט להחלטה
                          בדבר שינוי התקנון לה נדרש רוב של שני שליש מהנוכחים הזכאים להצביע או כל החלטה אחרת
                          בה יידרש רוב מיוחד.
             5.2.12    באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד.
             5.2.13    האסיפה הכללית תבחר מזכיר/ת האסיפה לצורך ניהול פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול ייחתם
                          בידי יו"ר האסיפה ומשנחתם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת
                          החלטותיה.

        5.3    יו"ר העמותה 
                5.3.1    יו"ר העמותה ייבחר ברוב קולות המצביעים בוועד המנהל של העמותה. תקופת כהונתו של יו"ר
                           העמותה תהיה 3 שנים מיום היבחרו. 
                5.3.2    הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר העמותה תעשה לפחות 14 יום טרם קיום הבחירות. כל חבר זכאי
                           להגיש מועמדותו לתפקיד יו"ר העמותה.

       5.4    ועד המנהל של העמותה 
               5.4.1    ועד המנהל הינו הגוף הממונה על ניהול העמותה, נבחר ע"י האסיפה  הכללית וכפוף לה. 
               5.4.2    ועד המנהל אחראי על התווית מדיניות העמותה, קביעת האסטרטגיה שלה, פיקוח על ענייניה
                          ונכסיה. הועד יסדיר בעצמו את מועדי ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן,
                          הכל בכפוף לחוק ולתקנון העמותה.
               5.4.3    ועד המנהל ימנה 8 עד  15 חברים. 
               5.4.4    ועד המנהל ימונה ע"י האסיפה הכללית ויבחר באסיפה כללית  רגילה. חברי הועד המנהל
                          נבחרים לתקופת כהונה בת שלוש שנים. 
               5.4.5    ועד המנהל יבחר מבין חבריו ועד המצומצם אשר יעסוק בניהול שוטף של העמותה. באחריות
                          הוועד המצומצם לזמן את כל חברי הוועד לפחות פעמיים בשנה לעדכון ודיון ככל שיידרש. ועד
                          המצומצם ימנה 5 עד 8 חברים. 
               5.4.6    כל חבר עמותה רשאי להגיש מועמדות לכהן כחבר ועד.
               5.4.7    לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר העמותה, מי שמכהן בתפקיד נבחר או מועסק בשכר בעמותה
                          אחרת באזור בקעת אונו העוסקת בטיפול בקשישים, בתחום או באוכלוסייה דומה ויש בכך משום
                          ניגוד עניינים, מי שמכהן בוועדת הביקורת, קטין, פסול דין, פושט רגל ומי שהורשע בפסק דין
                          סופי בעבירה שיש עמה קלון. כמו כן, לא יכהן כחבר ועד מי שמשרת את העמותה בשכר.
               5.4.8    האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת, חבר ועד מכהונתו. חבר הועד יחדל לכהן לאחר
                          החלטת האסיפה הכללית כאמור, וכן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, וכן אם התפטר מכהונתו
                          בהודעה בכתב שמסר לוועד.
               5.4.9    חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל.
             5.4.10    חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.    
             5.4.11    חברותו של חבר בוועד תפקע אם לא נוכח ב-3 ישיבות רצופות ללא סיבה מוצדקת, ו/או לא נכח
                          בשני שליש מישיבות הוועד במשך שנה קלנדרית, החל ממועד תחילת כהונתו כחבר ועד. הודעה
                          על פקיעת החברות תשלח לחבר הועד בחתימת יו"ר הועד, ותיכנס לתוקף לאחר אישור האסיפה
                          הכללית.
             5.4.12    הועד המצומצם יהא רשאי להמשיך ולפעול כל עוד מספר חבריו לא יפחת מ-5.
             5.4.13    פחת מספר החברים הוועד המצומצם מ-5 חברים כאמור, תכונס אסיפה כללית לבחירת חברי
                          ועד נוספים לא יאוחר מ-90 יום, מיום שפחת מספר חברי הוועד כאמור. עד לבחירת חברים
                          חדשים, ימשיך לפעול הוועד הקיים של העמותה בכל הרכב שהוא.
             5.4.14    העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, אופן מינויו כחבר ועד, מענו,
                          מס' תעודת זהות ותאריך תחילת כהונתו.
             5.4.15    הועד ימנה מתוכו את יו"ר הועד ואת הגזבר כאמור בתקנון זה ויתכנס, על פי הצורך, אך לפחות
                          אחת לחודשיים.
             5.4.16    הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
             5.4.17    החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות החברים המצביעים. היו הקולות שקולים, קולו של יו"ר הוועד
                          המכהן גם כיו"ר העמותה יהיה הקול המכריע. החלטת כל חברי הועד הנוכחים בארץ פה אחד
                          ובכתב, יכול שתתקבל בישיבה טלפונית או בדוא"ל.
             5.4.18    סמכויות הוועד המנהל המצומצם: 
          5.4.18.1    לייצג את העמותה כלפי גורמי חוץ.
          5.4.18.2    התווית קווי פעילות העמותה בהתאם למטרותיה והחלטות האסיפה הכללית, פיקוח וביקורת על
                         ביצוען.
          5.4.18.3    קיום דיונים וקבלת החלטות בנושאים אסטרטגיים.
          5.4.18.4    חלוקת משאבים כספיים בין גופי העמותה.
          5.4.18.5    המלצה על קבלת חברים לעמותה, הוצאתם, הענקת תואר עמית כבוד, הקמת מסגרות וסגירתן.
          5.4.18.6    לפעול להשגת מקורות מימון לפעולות העמותה.
          5.4.18.7    לבצע כל הנדרש להכנת מאזן ודין וחשבון בדבר הכנסות העמותה והוצאותיה כנדרש על פי דין,
                          בתאום עם רו"ח העמותה והמטה המקצועי.
          5.4.18.8    לאשר תקציב העמותה ותכנית עבודה שנתית/רב שנתית.
          5.4.18.9    מנוי ו/או פיטורי מנכ"ל ברוב חברי הוועד המכהנים בתפקידם.
        5.4.18.10    הוועד המנהל מחליט ובוחר  את רשימת מורשי החתימה, שיהיו רשאים לחתום בשם העמותה על
                         מסמכים שיחייבו אותה לבצע פעולות בתחום סמכותה, וכן את המוסמכים לחתום על המחאות
                         וחשבונות בשם העמותה. חתימתם המשותפת של שניים ממורשי החתימה בצירוף חותמת
                         העמותה, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
        5.4.18.11    כל סמכות אשר לא הוענקה במפורש לגוף אחר.
            5.4.19    ישיבות הועד
         5.4.19.1    יו"ר העמותה יכהן גם כיו"ר הוועד המצומצם ויו"ר הוועד המורחב.
         5.4.19.2    הועד המצומצם יתכנס, לפי הצורך אך לא פחות מאחת לחודשיים. הוועד המורחב יתכנס לפחות
                         פעם בשנה. מועד הישיבה יקבע ע"י יו"ר העמותה והמנכ"ל.
         5.4.19.3    כל הזמנה, דרישה, התראה ו/או הודעה אחרת תימסר לחבר בכתב, ביד, בדוא"ל או בדואר רשום
                         אל מענו הרשום בפנקס החברים. 
         5.4.19.4    יו"ר העמותה ו/או יו"ר הועד יהיו רשאים, במקרים דחופים, לכנס ישיבה דחופה של הועד, וזאת
                        לאחר הודעה מוקדמת של 24 שעות.
         5.4.19.5    זימון ישיבת הועד, יכול שיהיה אף ביוזמת ועדת הביקורת, או בקשת 3 חברי ועד.
         5.4.19.6    ישיבת הועד תהא חוקית אם הודעה עליה ניתנה כאמור לעיל, ובאם נכחו בה רוב חברי הוועד. 
         5.4.19.7    הצבעה בישיבת הועד תעשה בהרמת יד כאשר לכל חבר קול אחד בלבד. במידה ויתבקש הדבר
                        על ידי חמישה חברים לפחות ניתן יהיה לקיים הצבעה חשאית.
         5.4.19.8    בנושאים הקשורים לניהול כספי העמותה יהא רשאי יו"ר העמותה במקרה בו יראה זאת לנכון,
                        להורות כי ההצבעה תעשה בהרמת ידיים בלבד.
         5.4.19.9    בכל ישיבת ועד ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר הוועד ומשנחתם, יהיה ראיה לכאורה
                        לתוכנו ולכשרות הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
       5.4.19.10    במקרים דחופים או בנושאים בהם לדעת יו"ר הועד ניתן לקבל בהם החלטה ללא קיום ישיבה, ניתן
                        יהא לאשר החלטה באמצעות פקסימיליה / דוא"ל / טלפון, ובלבד כי נוסח ההחלטה המוצע
                        וההסברים לה, פורטו בכתב וההחלטה אושרה פה אחד על ידי כל חברי הועד הנמצאים בארץ
                        באותה עת.
       5.4.19.11    החלטות בישיבות הועד תתקבלנה, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון זה ברוב רגיל, למעט הנושאים
                        שיפורטו להלן, החלטות אלה יתקבלו בכפוף לרוב של 2/3 לפחות מקולות החברים המצביעים:
    5.4.19.11.1    החלטות הכרוכות בהוצאה כספית במישרין או בעקיפין ובמסגרת התקציב העולה על סך של
                        1,000,000 ש"ח.
    5.4.19.11.2    נושא אשר יו"ר הועד ביקשו להפעיל סעיף זה לגביו.
    5.4.19.11.3    החלטות הקשורות לרכישה או כל שימוש אחר בנדל"ן.
    5.4.19.11.4    פתיחת וסגירת חשבונות בנק, הפרדת קרנות או איחודן.
    5.4.19.11.5    הענקת זכויות חתימה ושינוי זכויות חתימה בשם העמותה לבנקים ולגורמים חיצוניים  אחרים.
    5.4.19.11.6    החלטות הדורשות רוב מיוחד תתקבלנה בהצבעה גלויה.
       5.4.19.12    הועד יהא רשאי לפעול באמצעות ועדות משנה. אין באמור כדי לגרוע מהחובה להביא לאישור
                        הועד כל נושא שטופל על ידי ועדת משנה.
       5.4.19.13    ועד המנהל יבחר וימנה את מנכ"ל העמותה, ואת ממלא מקום יו"ר העמותה בעת העדרו, רואה
                        חשבון, גזבר, ויועץ  משפטי. 
       5.4.19.14    ועד המנהל ידווח על פעילותו לאסיפת הכללית.

        5.5    מנכ"ל 
                5.5.1    העמותה רשאית למנות מנהל כללי אשר יהיה אחראי על ניהולם התקין של כל מוסדות ופעולות
                           העמותה ברוח תקנון העמותה. 
                5.5.2    ההחלטה למנות מנהל הכללי תתקבל ע"י ועד המנהל. 
                5.5.3    המנהל הכללי יבחר על ידי ועד המנהל.
                5.5.4    ועד המנהל יקבע תנאי הקבלה, העסקה של המנהל הכללי וסיום עבודתו, יגדיר תחומי אחריותו
                           וסמכויותיו במסגרת נהלים פנימיים של העמותה.

 
        5.6    מערך הביקורת בעמותה
                5.6.1    ועדת ביקורת
             5.6.1.1    ועדת הביקורת תפעל על פי האמור בחוק העמותות לגבי ועדת ביקורת.
             5.6.1.2    חברי הועדה יבחרו ע"י האסיפה הכללית, הוועדה תכהן בתפקידה שלוש שנים ועד לבחירת
                           ועדת ביקורת חדשה.
             5.6.1.3    מספר חברי הועדה לא יפחת מ- 2.
             5.6.1.4    החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות החברים המצביעים. היו הקולות שקולים, קולו של יו"ר
                           הוועדה יהיה הקול המכריע.
             5.6.1.5    חברי ועדת הביקורת לא יכהנו כחברי ועד המנהל, יו"ר הוועדה יהיה אחד מחברי הוועדה ויאושר
                           על ידי האסיפה הכללית. 
             5.6.1.6    ועדת הביקורת תתכנס בהתאם לצורך ומינימום פעם ב-6 חודשים.
             5.6.1.7    תפקידי ועדת ביקורת:
          5.6.1.7.1    ועדת הביקורת תבחן את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר
                          הפנימי. 
          5.6.1.7.2    ועדת הביקורת תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור ועד המנהל,
                          ותציע שינויים בה.
         5.6.1.7.3    יו"ר ועד העמותה או יו"ר ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית,
                          נוסף על תכנית העבודה המאושרת, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה. החלטת יו"ר
                          ועד העמותה תובא לידיעת יו"ר ועדת ביקורת.
         5.6.1.7.4    באם מספר הביקורות המתוכננות, יחייב סיוע למבקר הפנים , רשאית ועדת הביקורת  לערוך
                          ביקורת בתיאום עם המבקר על מנת להבטיח שלא תיווצר חפיפה ובתנאי שלחבר הוועדה העורך
                          את הביקורת יש את הכישורים הנדרשים ממבקר פנים. 
         5.6.1.7.5    לגורם מבוקר יתאפשר להביא את עמדתו בפני  ועדת הביקורת, וכן חייב נושא משרה להיות נוכח
                         בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הועדה.
        5.6.1.7.6    ועדת הביקורת תדון עם המבקר הפנימי בדוחות ביקורת הפנים שיוגשו על ידו ותמליץ לוועד
                         המנהל לקבל ו/או לדחות ו/או לשנות את ממצאי המלצות המבקר הפנימי .
        5.6.1.7.7    יו"ר ועדת ביקורת יציג בפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית את המלצות הוועדה לגבי דו"ח
                         ביקורת פנים. ממצאי הביקורת יוצגו בפני ועד המנהל והאסיפה הכללית על ידי המבקר שביצע
                         את הביקורת.
        5.6.1.7.8    ועדת הביקורת תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ותביא את המלצותיה לפני
                         מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה;
        5.6.1.7.9    ועדת הביקורת תיקבע  הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים
                         בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.
      5.6.1.7.10    מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הועדה בעת הדיון ובעת קבלת
                        ההחלטות, אלא אם  כן קבע יושב ראש הועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים. 
      5.6.1.7.11    המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף
                        בהן.
      5.6.1.7.12    המבקר הפנימי רשאי לבקש מיושב ראש ועדת הביקורת לכנס את הועדה לדיון בנושא שפירט
                        ויושב ראש הועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.
      5.6.1.7.13    הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של
                        העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.
             5.6.2    מבקר פנימי
          5.6.2.1    המבקר הפנימי ימונה על ידי ועד המנהל של העמותה בהסכמת ועדת הביקורת. לא הגיעו הוועד
                        המנהל וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האספה הכללית. 
          5.6.2.2    הממונים הארגונים על המבקר הפנימי הינם יו"ר ועד המנהל ומנכ"ל של העמותה.
          5.6.2.3    הפסקת כהונה. כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו, והוא לא יושעה מתפקידו,
                        אלה אם כן החליט על כך הוועד המנהל לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה
                        למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הועד ובפני ועדת הביקורת. 
          5.6.2.4    על המבקר להיות יחיד, תושב ישראל, אשר לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. המבקר יהיה בעל
                        תואר אקדמי, עו"ד, רו"ח, בעל ניסיון של שנתיים בעריכת ביקורת. 
          5.6.2.5    נושא משרה או בעל עניין בעמותה, או קרוב של מי מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו
                        לא יכולים לכהן כמבקר פנימי. המבקר הפנימי לא ימלא תפקיד נוסף בעמותה, למעט ממונה על
                        תלונות ציבור או תלונות עובדים, וגם זאת, רק אם לא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.
                        כמו כן, לא ימלא המבקר תפקיד מחוץ לעמותה אם הוא עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו
                        בעמותה.
          5.6.2.6    תפקידי מבקר הפנים:
       5.6.2.6.1    לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
       5.6.2.6.2    לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
       5.6.2.6.3    לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
       5.6.2.6.4    להציע דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
       5.6.2.6.5    לבדוק ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות
                        ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
       5.6.2.6.6    לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
       5.6.2.6.7    למבקר תינתן גישה לכל מאגר מידע ו/או בסיס נתונים של העמותה ויהיה רשאי לדרוש ולקבל כל
                        מסמך וכל מידע שברשות העמותה או ברשות אחד מעובדיה. 
       5.6.2.6.8    המבקר הפנימי יגיש לאישור ועד העמותה הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר
                        שוועדת הביקורת בחנה אותה, והועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.
       5.6.2.6.9    המבקר יגיש לוועדת ביקורת דין וחשבון על ממצאיו והמלצותיו לכל נושא שביקר. לאחר אישור
                       הדו"ח ע"י ועדת הביקורת, יציג המבקר את הדו"ח לוועד המנהל ולאסיפה הכללית.

        5.7    רואה חשבון
                5.7.1    האסיפה הכללית תבחר (בהמלצת הוועד המנהל) רואה חשבון לעמותה אשר ישמש במשרתו
                           עד האסיפה השנתית שאחריה.
                5.7.2    מנכ"ל העמותה יביא רשימת מועמדים, רו"ח בהכשרתם לאישור הוועד המנהל המצומצם.
                5.7.3    נתפנתה משרתו של רואה חשבון - רשאי הועד למנות אחר במקומו והוא יכהן עד לכינוס
                           האסיפה הכללית הקרובה.

        5.8    מערך כספים בעמותה
                5.8.1    תקציב העמותה יוכן ע"י המטה המקצועי בראשות המנכ"ל וגזבר העמותה, בהתאם לעקרונות
                           שיקבעו על ידי ועד העמותה, ויוגש לקראת שנת הכספים לאישור הועד. כל שינוי מהותי בתקציב
                           יהיה טעון באישור מראש של הועד. התקציב יובא לאישור ועדת הכספים.
                5.8.2    גזבר העמותה:
             5.8.2.1    גזבר העמותה יהיה חבר בוועד המנהל של העמותה ויבחר אחת לשלוש שנים  ע"י האסיפה
                           הכללית. 
             5.8.2.2    הגזבר יעקוב אחר ההתנהלות הכספית של העמותה ודוחותיה הכספיים.
             5.8.2.3    הגזבר יהיה אחראי להמליץ לניהול והשקעות הכספים של העמותה וידווח לוועד המנהל
                           ולאסיפה הכללית על ניצול נכון ויעיל של משאבי העמותה.
            5.8.2.4     הגזבר יסייע בניהול תכניות גיוס המשאבים של העמותה.
            5.8.2.5     הגזבר בתיאום עם המנכ"ל ומשרד רואי החשבון של העמותה יציגו דו"ח כספי שנתי ויגישו
                           לאישור לוועד המנהל ולאסיפה הכללית. 
            5.8.2.6     הגזבר יבקש את התערבות ובדיקת הגוף המבקר של העמותה במקרה של חשד באי סדרים
                           כספיים מצד כל בעלי התפקידים בעמותה.
                5.8.3    הכנסות העמותה תהיינה מכל סוג ומכל מקור שהוא,  ביניהם:
             5.8.3.1    תרומות ממוסדות ויחידים.
             5.8.3.2    הקצבות ותמיכות ממוסדות שונים, ממשלתיים, מוניציפאליים ופרטים;
             5.8.3.3    השכרת דיור מסובסד לניצולי שואה;
             5.8.3.4    דמי שימוש במבנים המנוהלים ע"י העמותה26.2.5 תרומות, קרנות, תמיכות, ירושות ועיזבונות;
             5.8.3.5    תשלומים של ידידי העמותה;
             5.8.3.6    גביית דמי השתתפות בפעילות העמותה;
             5.8.3.7    השקעות בהתאם לחוק והחלטת ועד המנהל;
             5.8.3.8    בדרך אחרת כפי שיקבע ע"י הועד.
               5.8.4    הדו"ח הכספי והמאזן יכללו וישקפו את פעילותה הכספית של העמותה יאושרו על ידי רואה
                          חשבון ויובאו לאישור האסיפה הכללית.
               5.8.5    מדיניות ההתרמות ואסוף הכספים עבור העמותה ועבור מסגרותיה השונות, יותוו ע"י ועד מנהל
                          העמותה.
               5.8.6    דרכי השקעת כספי העמותה להבטחת ערכם, יקבעו מדי פעם בפעם על ידי ועדה מקצועית
                          שתמונה על ידי ועד העמותה, אשר יקבע גם את מדיניות השקעת הכספים.

        5.9    בחירות למוסדות העמותה שלא במסגרת אסיפה כללית: הבחירות למוסדות העמותה יתקיימו
                בהתאם לחוק, ולנוהל הקיים, בשקיפות מלאה, תוך הקפדה על מתן אפשרות לכל המעוניין
                להציג את מועמדותו.

6.    פירוק העמותה

        6.1    העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה
                 רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים  
                 מראש תוך ציון על הכוונה להחליט באסיפה על פירוק.

        6.2    פירוק העמותה ייעשה על פי האמור בחוק העמותות.

        6.3    בכל מקרה של פירוק  העמותה ייעשה ברכוש האגודה קודם כל לתשלום חובותיה ואם לאחר
                 התשלומים האלה יישאר רכוש כלשהוא, יחליט הוועד המנהל להעבירו למוסדות צדקה או לארגונים
                 וולונטריים בהתחשב במטרות שלמענן נוסדה העמותה.
 
        6.4    בשום מקרה לא יחולקו כספי או נכסי העמותה בין חברי העמותה.

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים